Het kerkgenootschap Focus op God staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Focus op God’. De bestuurssamenstelling is voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle bestuursleden en kerkleden dragen bij op vrijwilligersbasis, waarbij alleen eventuele onkosten worden vergoed. Focus op God beschikt over een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op de missie en visie pagina staat informatie over wat wij als gemeente beogen te bereiken. Op de activiteitenpagina vind je informatie over de activiteiten die we daartoe organiseren.

Het fiscaal nummer of RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Focus op God is 822943992.

De inkomsten van Focus op God bestaan uit giften, tienden en huurinkomsten. De financiële verantwoording over 2019 is te lezen in de Staat van baten en lasten. De voorgenomen bestedingen voor 2020 liggen in lijn met de staat van baten en lasten van 2019.

Algemene giften
Giften bestemd voor Focus op God kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL57 RABO 0153 4750 48 t.n.v. Focus op God.

Tienden rekening
Tienden bestemd voor Focus op God kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL38 RABO 0145 9208 36 ten name van Focus op God.

ANBI
Focus op God is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar bij de Belastingdienst.